Als uw kind wegens ziekte of artsenbezoek niet op school kan komen, dan verzoeken wij u dat zo snel mogelijk aan ons door te geven. U doet dat vóór aanvang van de lessen via de ouderapp Parro of telefonisch via 0187-652069. Wordt uw kind onder schooltijd ziek, dan stellen we u daarvan op de hoogte. 

Verlof

Op welke manier(en) kunnen ouders verlof aanvragen? Bij de directeur kunt u een aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties halen of via de pagina Documenten voor ouders downloaden.

U kunt een verzoek tot verlof indienen, als:

  • het verlof voor ten hoogste 10 schooldagen is;
  • het aantal schooldagen waarvoor verlof wordt aangevraagd, opgeteld bij al eerder toegekende verlofdagen, niet meer is dan totaal 10 schooldagen in het betreffende schooljaar; 
  • het omstandigheden betreft die buiten de wil of invloedssfeer van de ouders of leerling liggen. Dit is dus geen vakantie.

Vakantieverlof wordt alleen verleend, wanneer:

  • vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het alleen mogelijk is om buiten alle schoolvakanties met het gezin op vakantie te gaan;
  • uit een (werkgevers)verklaring blijkt dat verlof binnen één van de schoolvakanties in het betreffende jaar onmogelijk is en wordt verklaard dat het de enige vakantie is in het betreffende schooljaar.

Vakantieverlof mag:

  • hooguit éénmaal per jaar worden verleend;
  • tot maximaal tien schooldagen;
  • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Uw verzoek moet tenminste 8 weken van te voren te worden ingediend.